Juhend E-Töövõimetusleht

 

Esmase lehe sisestamiseks tuleb Patsiendi Raviloo aknas vajutada „Tööv.-leht“ nuppu. 

 

Lehe sisestamisel on vaja sisestada kohustuslikud väljad:
Töövõimetuse põhjus

Lehe alguskuupäev ja orienteeruv lõpukuupäev (lahtrid Alates ja kuni)

Diagnoos

Lehe välja andnud arsti andmed 

 

Seejärel tuleb leht Haigekassas registreerida Selleks vajutada nuppu „Salvesta ja Registreeri“

Selle tulemusena registreeritakse leht Haigekassas.

 

Lehe lõpetamisel kontrollida üle andmed k.a. lõpu kuupäev ja saata Haigekassasse.

Selleks vajutada nuppu „Saada lõpetatud leht“

 

Kui leht on juba lõpetatud, st lõpukuupäev on täna või minevikus, siis tuleb leht saata tervikuna Haigekassasse. Selleks on nupp „Saada lõpetatud leht“

 

Lehe number antakse töövõimetuslehele programmi poolt automaatselt lehe salvestamisel.

Lehe tüüp – H - haigusleht, O - hooldusleht, S - sünnitusleht või L – lapsendamisleht – sellest tähest oleneb, kas vormil kuvatakse hooldaja andmed (kaasnevad hoolduslehega) ja eeldatav sünnitamise kuupäev (kaasneb sünnituslehega).

 

 

Järglehe sisestamisel peab olema eelneva perioodiga leht lõpetatud. Otsiege leht, milele soovite Järglehte vormistada ja kui HK number on olemas, siis vajutada vasakul olevat nuppu „+ Lisa järg

Kui HK esmase lehe numbrit pole sel põhjusel, et esmane leht on tehtud veel vana süsteemi järgi, siis tuleb vajutada nuppu „Vaata HK“ ning otsida esmane leht. Seejärel samas aknas vajutada „+ Lisa järgleht

 

 

 

 

Lõpetatud töövõimetuslehe saatmine Haigekassasse

NB! Kui töövõimetusleht on valmis ja lõpetatud (lõpukuupäev on täiesti kindel ja patsient läheb uuesti tööle), siis tuleb töövõimetusleht saata Haigekassass., (Seda ka siis, kui leht on ette registreeritud). Lõpetatud lehte Haigekassasse saata on võimalik nupuga Saada lõpetatud leht. 

Enne saatmist programm kontrollib, kas töövõimetuslehe andmed vastavad Haigekassa standardile.  Kui programm avastas valideerimisel puudusi, siis annab ta neist infoteadetega teada. Siis tuleks andmed parandada, leht salvestada ja uuesti saata proovida (nupp Saada lõpetatud leht). 

Kui töövõimetusleht on Haigekassas registreeritud, siis kuvatakse lehe allosas olekuks „Registreeritud“

Kui töövõimetusleht on lõpetatud Haigekassase saadetud, siis kuvatakse lehe allosas olekuks „Saadetud“

 

NB! Töövõimetuslehte saab Haigekassase saata saab ainult ühe korra!.

 

 

Töövõimetuslehe annulleerimine/kustutamine

 

Kui töövõimetusleht sai Haigekassasse saadetud ja selgub siiski, et leht on vigane, ning sulgemise teenusega pole enam võimalik andmeid muuta, siis  tuleb Haigekassale saata vastav õiend. Haigekassa tühistab oma süsteemis lehe ja teavitab arsti ning seejärel tuleb leht tühistada Perearst2 andmebaasis. 

 

Perearst2-s muutmine ja annulleerimine mõjub ainult Perearst2 enda andmebaasis olevale lehele. Selleks vajutage lehe allosas olevat nuppu „-“ Saadetud HK-sse. 

Seejärel saab lehe kustutada paremal oleva nupuga „Kustuta“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustainformatsioon:

HK poolel on alates 1.04.2018 arstidele ja ämmaemandatele võimalus saata töövõimetuslehti haigekassasse kohe pärast lehe alustamist. Muudatus annab jooksvalt infot inimese ajutise töövõimetuse kohta kõigile osapooltele – inimesed ise,  teised arstid ja tööandjad, kellele näidatakse siiski ainult TVL perioode. 

Kuigi ärireeglid jäävad ajutise töövõimetuse määramisel üldjoontes samaks, on mõningaid täpsustusi. 

Töövõimetuslehe avamine/registreerimine

Kui arst on tuvastanud inimesel seisundi, mille tõttu ta on ajutiselt töövõimetu,  saadetakse sellekohane kinnitus ehk ajutine töövõimetusleht kohe haigekassasse.  

  1. TVL alustamisel märgib arst ka eeldatava TVL lõpetamise kuupäeva. See on sisuliselt järgmise arsti-inimese kontakteerumise aeg, kus inimene tunnistatakse jälle töövõimeliseks või kinnitatakse jätkuvat töövõimetust. 
  2. Üheks töövõimetusperioodiks loetakse kõik ajaliselt järgnevad üheliigilised lehed, kus ühendavaks tunnuseks on TVL number. Järglehe viide esmaslehele saab nüüd olema TVL numbri põhine
  3. Numereerimine – kindlustusregister hakkab ise lehti numereerima unikaalse TVL identifikaatoriga. 

Täpsustused, mis kaovad ära:

  1. Ravi liigi (ambulatoorne, statsionaarne) määramine TVL väljakirjutamisel ja nn mitmerealine TVL.
  2. TVL lõpetamisel ei pea arst enam põhjust märkima (v.a. juhul kui tegemist on ravi eiramisega ehk juhtumiga, kus inimene pole korduvvisiidile tulnud ning puudub ka muu teadmine) 

 

Töövõimetuslehe sulgemine

Teenuse abil kinnitatakse andmed, mis töövõimetuse esmasel tuvastamisel või jätkuval kinnitamisel sisestati.  Arst saab vajadusel teha täpsustusi teatud andmete osas:

  1. Muudetavad väljad on tööst vabastamise põhjus, diagnoos, TVL lõpu kuupäev, ravi eiramise kuupäev ja põhjus.

Pärast arstipoolset TVL lõpetamist ja tööandja kinnitust, et inimene sel ajal siiski ei töötanud, suunatakse leht hüvitamisele.

NB! Sünnitus- ja lapsendamislehe puhul, kus ühe visiidi käigus kinnitatakse töövõimetuse algus – ja lõpukuupäev, võib seda teha ühekordselt registreerimise teenusega. S.t. erinevalt haigus- ja hoolduslehest ei pea TVL lõpetama sulgemise teenusega. 


Lisanduvad olulisemad kontrollid

Loetleme siin olulisemad kontrollid, mis rakenduvad alates 1.04.2018. Eesmärgiks on aja jooksul juurutada kogu andmekoosseisule automaatsed kontrollid, et tagada koheselt hüvitamist võimaldavate korrektsete andmete salvestamine. 

  1. Kindlustamata isikud – juhul, kui alustamise hetkel puudub inimesel kindlustus, TVLi süsteemi vastu ei võeta kuna see on mõeldud töötavate isikute ajutise töövõimetuse kinnitamiseks ja töötasu hüvitamiseks. 
  2. TVL väljakirjutamise õigus – kontrollime, et TVL väljakirjutanud inimene oleks arst või ämmaemand, kes töötab tegevusluba omava raviasutuse juures.
  3. Ajaliste kattuvuste kontroll – arst ei saa edastada ajaliselt kattuva perioodiga TVL-i.